Promesa

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości ISEP i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny”

W dniu 19 stycznia 2023 r. Gmina Wojnicz podpisała z Województwem Małopolskim umowę dofinansowania  na realizację zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości ISEP i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji…

„Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz”

  Numer projektu: RPMP.04.04.02-12-0221/18 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)   Wartość projektu: 866 384,52 zł Wydatki kwalifikowalne projektu: 866 384,52 zł Wysokość dofinansowania: 853 348,39 zł Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana…

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Numer projektu grantowego: POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Wartość projektu: 400 200,00 zł, wydatki kwalifikowane: 400 200,00 zł, wysokość dofinansowania: 400 200,00 zł Umowa…

„Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu”

Numer projektu: RPMP.05.02.02-12-0094/19 Oś 5 Ochrona środowiska Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Wartość projektu: 3 681 143,03 zł Wydatki kwalifikowalne projektu: 1 962 270,41 zł Wysokość dofinansowania: 1 667 929,84 zł Umowa o dofinansowanie…

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz.

  Numer projektu: RPMP.04.03.02-12-0008/20. Oś. 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Projekt „ Zdalna szkoła + ”

Projekt współfinansowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +

Projekt „Zdalna szkoła”

Projekt współfinansowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia Zdalnego.

Projekt „Małopolskie Talenty”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 190 uczniów zdolnych z terenu Gminy Wojnicz będących uczniami Szkoły Podstawowej…

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie W dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Wojnicz podpisała z Województwem Małopolskim umowę dofinansowania  na realizację zadania pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach…