Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz.

  Numer projektu: RPMP.04.03.02-12-0008/20. Oś. 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Projekt „ Zdalna szkoła + ”

Projekt współfinansowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +

Projekt „Zdalna szkoła”

Projekt współfinansowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia Zdalnego.

Projekt „Małopolskie Talenty”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 190 uczniów zdolnych z terenu Gminy Wojnicz będących uczniami Szkoły Podstawowej…

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie W dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Wojnicz podpisała z Województwem Małopolskim umowę dofinansowania  na realizację zadania pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach…

Modernizacja Domu Grodzkiego w Wojniczu

W dniu 10 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie  podpisana została umowa na modernizację Domu Grodzkiego dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Celem zadania jest modernizacja 13 pomieszczeń budynku i ich adaptacja na potrzeby realizacji aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej mieszkańców naszej…

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Gmina Wojnicz realizuje projekt partnerski pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany z Funduszy Europejskich o numerze RPMP.10.02.03-12-0490/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz

Gmina Wojnicz realizuje projekt od: 01-07-2017r. do 30-06-2019r. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, indywidualne podejście do uczniów o szczególnych potrzebach oraz podniesienie kompetencji w zakresie TIK kadry pedagogicznej szkół biorących udział w projekcie . Więcej informacji: Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz

Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

Gmina Wojnicz od 2018 roku będzie realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Tytuł projektu „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu”, okres realizacji projektu 01-01-2018 do 31-03-2020. Projekt  będzie realizowany przez Gminny Ośrodek…