OSP Wojnicz oraz OSP Biadoliny Radłowskie wzbogaciły się o nowy sprzęt

W piątek, 8 stycznia oficjalnie przekazany został sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z terenu gminy Wojnicz w ramach pozyskanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzięki tym środkom, które niedawno w formie promesy osobiście wręczyła jednostkom Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego OSP Wojnicz wzbogaciła się o nową…

Sprzęt do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie wzbogaciła się o nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. 31 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz…

Remont drogi gminnej „Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko” 203283 K w miejscowości Wojnicz 1+100-2+490.

Zakończyły się prace związane z realizację zadania pn. Remont drogi gminnej „Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko” 203283 K w miejscowości Wojnicz 1+100-2+490. Całkowity koszt realizacji zdania wyniósł 465 844,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości  363 150,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania.…

Kapliczka w Grabnie już po renowacji

Zakończyły się kompleksowe prace renowacyjne przy zabytkowej kapliczce w Grabnie, ufundowanej w 1868 roku. Zabytkowa kapliczka przydrożna Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Grabnie przeszła konserwację techniczną i estetyczną. Całkowity koszt jej renowacji wyniósł 24 400,00 zł. Przypomnijmy, że zadanie otrzymało wsparcie finansowe z Województwa Małopolskiego w wysokości 11 514,00 zł. Środki na realizację tego zadania gmina…

Zakończyła się modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grabnie

Zakończyła się modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grabnie, której w ramach przebudowano istniejące boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni poliuretanowej, przystosowane do gier zespołowych. Zmodernizowana została również bieżnia do skoku w dal wraz z zeskocznią z piasku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 219 737,00 zł. zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego…

OSP Grabno otrzyma nowy wóz strażacki

Jednostka OSP Grabno otrzymała z budżetu Województwa Małopolskiego dofinansowanie w wysokości 30 tys. na zakup  nowego wozu strażackiego. W dniu 15 września zawarta została umowa dotycząca udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. z budżetu Województwa Małopolskiego Gminie Wojnicz na zapewnienie gotowości bojowej jednostce  OSP Grabno poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wysokość dotacji wyniosła 30 tys. zł.…

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203288 ul. Reymonta w km 0+190-1+185 w miejscowości Wojnicz – Gmina Wojnicz”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH Zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203288 ul. Reymonta w km 0+190-1+185 w miejscowości Wojnicz – Gmina Wojnicz”.  Kwota dofinansowania: 527 696,00 zł  Całkowita wartość inwestycji: 769 688,97 zł  Głównym celem zadania było poprawa stanu technicznego 995 m drogi gminnej w miejscowości Wojnicz, ul. Reymonta, zwłaszcza poprzez remont…

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203273 Olszyny w km 0+014-0+528 w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH Zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203273 Olszyny w km 0+014-0+528 w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz”.     Kwota dofinansowania: 126 217,00 zł  Całkowita wartość inwestycji: 180 311,04 zł Głównym celem zadania było poprawa stanu technicznego 514 m drogi gminnej w miejscowości Olszyny, zwłaszcza poprzez remont nawierzchni, poboczy, wykonanie oznakowania…

Projekt „Małopolskie Talenty”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 190 uczniów zdolnych z terenu Gminy Wojnicz będących uczniami Szkoły Podstawowej…

„Konserwacja techniczna i estetyczna niszy wraz z figurą św. Jana Nepomucena z 1870 r. wraz z środkową partia elewacji budynku w Rynku w Wojniczu”

W dniu 27.06.2019 r. w Krakowie Województwo Małopolskie zawarło z Gminą Wojnicz umowę na realizację zadania publicznego pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna niszy wraz  z figurą św. Jana Nepomucena z 1870 r. wraz z środkową partia elewacji budynku  w Rynku w Wojniczu”. Pracom konserwatorskim została poddana figura św. Jana Nepomucena wraz z niszą ścienną, która…