Zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach, gmina Wojnicz”

DOTACJA Z REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA RZECZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNACH, GMINA WOJNICZ W KWOCIE  960 000,00 ZŁ UDZIELONA NA PODSTAWIE UMOWY NR  WF-IV.50/2023 z dnia 01.12.2023 r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  1 200 000,00 zł Zakup nowego samochodu poprawi komfort i bezpieczeństwo pracy ratowników, a pośrednio samych…

Remont drogi „Szkodna Północna – działka nr 16 w Olszynach i działka nr 65 w Sukmaniu w km 0+105 – 2+260, gmina Wojnicz

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOFINANSOWANIE: 1 830 044,96 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 308 771,75 zł Data podpisania umowy dofinansowania 23 czerwca 2023 r.   Głównym celem zadania jest poprawa stanu technicznego 2,155 km drogi gminnej w miejscowości Olszyny i Sukmanie, w gminie Wojnicz, zwłaszcza poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzeń,  remont nawierzchni i poboczy, remont odwodnienia.…

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Milówka

Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowane  w wysokości 594 900,00 zł ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Milówka”. Inwestycja zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz  z wyposażeniem, piłkochwytami, odwodnieniem…

Promesa

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości ISEP i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny”

W dniu 19 stycznia 2023 r. Gmina Wojnicz podpisała z Województwem Małopolskim umowę dofinansowania  na realizację zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości ISEP i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji…

Nowa odzież specjalistyczna dla jednostek OSP

Gmina Wojnicz pozyskała pomoc finansową ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 37 265,00 zł  na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach pozyskanych środków zakupiono  21 zestawów odzieży specjalistycznej, które zostały rozdysponowane do poszczególnych jednostek z terenu Gminy Wojnicz. Całkowity koszt zadania wyniósł  51 450,00 zł.

Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Po raz kolejny Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła łącznie: 45 000,00 zł. Wkład własny stanowi: 47 554,00 zł. Wartość całkowita projektu  92 554,00 zł. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu…

OSP Wojnicz oraz OSP Biadoliny Radłowskie wzbogaciły się o nowy sprzęt

W piątek, 8 stycznia oficjalnie przekazany został sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z terenu gminy Wojnicz w ramach pozyskanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzięki tym środkom, które niedawno w formie promesy osobiście wręczyła jednostkom Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego OSP Wojnicz wzbogaciła się o nową…

Sprzęt do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie wzbogaciła się o nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. 31 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz…

Remont drogi gminnej „Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko” 203283 K w miejscowości Wojnicz 1+100-2+490.

Zakończyły się prace związane z realizację zadania pn. Remont drogi gminnej „Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko” 203283 K w miejscowości Wojnicz 1+100-2+490. Całkowity koszt realizacji zdania wyniósł 465 844,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości  363 150,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania.…