Gmina Wojnicz pozyskała pomoc finansową ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 37 265,00 zł  na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach pozyskanych środków zakupiono  21 zestawów odzieży specjalistycznej, które zostały rozdysponowane do poszczególnych jednostek z terenu Gminy Wojnicz.

Całkowity koszt zadania wyniósł  51 450,00 zł.