W dniu 19 stycznia 2023 r. Gmina Wojnicz podpisała z Województwem Małopolskim umowę dofinansowania  na realizację zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości ISEP i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Wojnicz poprzez budowę 4,672 km sieci kanalizacyjnej i 0,218 km budowę sieci wodociągowej.

Wysokość dofinansowania: 3 019 378,00 zł