Zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach, gmina Wojnicz”

DOTACJA Z REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA RZECZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNACH, GMINA WOJNICZ W KWOCIE  960 000,00 ZŁ UDZIELONA NA PODSTAWIE UMOWY NR  WF-IV.50/2023 z dnia 01.12.2023 r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  1 200 000,00 zł Zakup nowego samochodu poprawi komfort i bezpieczeństwo pracy ratowników, a pośrednio samych…

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej Ratnawy nr 203284K w miejscowości Wojnicz w km 0+000 – 1+180, 1+390 – 1+710, 0+000-0+270, 0+070 – 0+410, 0+410 – 0+560”.

DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA ZWIĄZANEGO Z USUWANIEM SKUTKÓW INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU Z 2023 ROKU  W KWOCIE  1 586 736,00 ZŁ UDZIELONA NA PODSTAWIE UMOWY NR  WR-III.637.31.2.2023.ET z 08.12.2023 r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ REMONTU:  2 023 796,06 ZŁ W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie  szereg prac remontowych, umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego drogi gminnej „Ratnawy”, która…

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ispie

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ispie

Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Ispie w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia m.in.: stołów, krzeseł, sprzętu AGD, stołu do tenisa stołowego, zestawu gier. Zakupione przedmioty będą służyły społeczności lokalnej i poprawią jakość życia mieszkańców korzystających ze…

Nowa odzież specjalistyczna dla jednostek OSP

Gmina Wojnicz pozyskała pomoc finansową ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 10 000,00 zł  na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”. W ramach pozyskanych środków zakupiono  7 zestawów odzieży specjalistycznej, które zostaną rozdysponowane do poszczególnych jednostek z terenu Gminy Wojnicz. Całkowity koszt zadania wyniósł  21 000,00 zł.

Remont drogi „Szkodna Północna – działka nr 16 w Olszynach i działka nr 65 w Sukmaniu w km 0+105 – 2+260, gmina Wojnicz

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOFINANSOWANIE: 1 830 044,96 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 308 771,75 zł Data podpisania umowy dofinansowania 23 czerwca 2023 r.   Głównym celem zadania jest poprawa stanu technicznego 2,155 km drogi gminnej w miejscowości Olszyny i Sukmanie, w gminie Wojnicz, zwłaszcza poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzeń,  remont nawierzchni i poboczy, remont odwodnienia.…

OSP Wielka Wieś doposaży się o nowy sprzęt ratowniczy

OSP Wielka Wieś doposaży się o nowy sprzęt ratowniczy

Gmina Wojnicz pozyskała 20 tys. złotych dofinansowania na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych, który trafi do jednostki OSP Wielka Wieś i powiększy jej bazę sprzętową. W ramach otrzymanej dotacji zakupiony zostanie zestaw poduszek wysokociśnieniowych (12 bar), w skład którego wchodzą m. in.: dwie poduszki, reduktor oraz wąż napełniający. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany w czasie realizacji zadań…

20 tys. zł na remont kapliczki w Grabnie

20 tys. zł na remont kapliczki w Grabnie

Rozstrzygnięto konkurs „Małopolskie Kapliczki_2023” realizowany przez województwo małopolskie, w ramach którego Gmina Wojnicz pozyskała 20 tys. złotych na remont Kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Grabnie. Kapliczka wymaga całościowych kompleksowych działań konserwatorskich pod względem technicznym oraz estetycznym. Głównym celem prac konserwatorskich jest przywrócenie obiektowi wszystkich utraconych cech technicznych i walorów artystycznych. Rezultatem przeprowadzonych zabiegów będzie…

20 tys. zł dla KGW z gminy Wojnicz

20 tys. zł dla KGW z gminy Wojnicz

Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie spotkań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie Gminy Wojnicz”. Projekt zakłada zorganizowanie przedsięwzięć informacyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich, zaplanowanych do realizacji podczas wydarzeń plenerowych organizowanych na terenie gminy Wojnicz. Wydarzenia skierowane będą dla zróżnicowanej…

30 tys. zł na modernizację garaży remizy OSP Zakrzów

30 tys. zł na modernizację garaży remizy OSP Zakrzów

Sejmik Województwa Małopolskiego 24 kwietnia br. podjął uchwałę o przekazaniu gminie Wojnicz pomocy finansowej w kwocie 30 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie, gm. Wojnicz”. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano: rozebranie istniejącej  posadzki, wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjami i podkładami, demontaż istniejącego wyposażenia, reperację…

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Milówka

Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowane  w wysokości 594 900,00 zł ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Milówka”. Inwestycja zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz  z wyposażeniem, piłkochwytami, odwodnieniem…