Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego kompleksowej rewitalizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wojniczu (Pałac Dąmbskich, budynek „Willa”, park miejski)

Zadanie pn. „Wojnicz, Zespół Pałacowo – Parkowy (Pałac Dąmbskich, budynek „Willa”, park miejski), 1874 r., 1922-24, wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej rewitalizacji” zostało dofinansowane ze środków dotacji Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski”.…

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz.

  Numer projektu: RPMP.04.03.02-12-0008/20. Oś. 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Przebudowa trzech boisk o nawierzchni asfaltowej: dwóch przy ZSPiG w Biadolinach Radłowskich i jednego przy SP im. św. Jana Kantego w Wojniczu

Gmina Wojnicz zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa trzech boisk o nawierzchni asfaltowej: dwóch przy ZSPiG w Biadolinach Radłowskich i jednego przy SP im. św. Jana Kantego w Wojniczu”, które zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska_2019. Głównym celem zadania była poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przy…

Projekt „ Zdalna szkoła + ”

Projekt współfinansowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +

Projekt „Zdalna szkoła”

Projekt współfinansowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia Zdalnego.