Numer projektu: RPMP.05.02.02-12-0094/19

Oś 5 Ochrona środowiska

Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

 

Wartość projektu:1 962 270,41 zł

Wydatki kwalifikowalne projektu: 1 962 270,41 zł

Wysokość dofinansowania: 1 667 929,84 zł

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 22 marca 2021 r.

Planowany termin zakończenia: 31 grudnia 2022 r.

 

Projekt zakłada budowę nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu wraz z ogrodzeniem i monitoringiem. Wybudowany obiekt będzie odbierał od mieszkańców Gminy Wojnicz zbierane w sposób selektywny odpady różnych frakcji. W zakres rzeczowy przedsięwzięcia wejdzie m.in. budowa dróg manewrowych i chodników wewnętrznych, budowa  budynku zaplecza socjalnego, wagi towarowej, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej oraz budowa wysokiej wiaty – miejsce zadaszone na kontenery, a także budowa zadaszonego kontenera składowego na odpady niebezpieczne, budowa ścieżki edukacyjnej.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych zbieranych na terenie Gminy.