Projekt współfinansowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia Zdalnego.

Celem projektu jest doposażenie w sprzęt komputerowy szkół podstawowych z terenu Gminy Wojnicz.

W ramach projektu zostały zakupione i przekazane, 7 szkołom podstawowym mieszczącym się na terenie Gminy Wojnicz, laptopy wyposażone w niezbędne oprogramowanie wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej.

Realizacja projektu: 11.05.2020r. – 11.11.2020r.
Wartość projektu : 69 840,00 zł.
W tym dofinansowanie UE: 69 840,00 zł.