Projekt współfinansowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +

Celem projektu jest doposażenie w sprzęt komputerowy szkół podstawowych z terenu Gminy Wojnicz poprzez zwiększenie dostępności sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin wielodzietnych (+3)

W ramach projektu zostały zakupione i przekazane, 7 szkołom podstawowym mieszczącym się na terenie Gminy Wojnicz, laptopy wyposażone w niezbędne oprogramowanie wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej.

Realizacja projektu: 29.05.2020r. – 29.11.2020r.
Wartość projektu : 95 000,00 zł.
W tym dofinansowanie UE: 95 000,00 zł.