Numer projektu: RPMP.04.04.02-12-0221/18

Oś 4. Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

 

Wartość projektu: 866 384,52 zł

Wydatki kwalifikowalne projektu: 866 384,52 zł

Wysokość dofinansowania: 853 348,39 zł

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 21 marca 2022 r.

Termin realizacji projektu: 31 marca 2023 r.

 

W ramach projektu planuje się wymianę 50 nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe (44 szt.) i automatyczne kotły biomasowe (6 szt.) o charakterystyce zgodnej z dyrektywą Ecodesign wraz z przystosowaniem instalacji wewnętrznych co i cwu do pracy z nowymi źródłami ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wojnicz. Zakłada się również wykonanie prac termomodernizacyjnych w 5 budynkach, o ile wskażą na to przeprowadzone oceny energetyczne.

 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Wojnicz.