Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 190 uczniów zdolnych z terenu Gminy Wojnicz będących uczniami Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielkiej Wsi  poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Ucznia Zdolnego (CUWZ) w każdej z tych jednostek oraz doposażenie tych punktów w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. Więcej informacji tutaj.

Realizacja projektu:01.05.2019-30.06.2022r.
Wartość projektu: 376 225,00 zł.
W tym dofinansowanie UE: 319 791,25 zł.