Modernizacja Domu Grodzkiego w Wojniczu

W dniu 10 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie  podpisana została umowa na modernizację Domu Grodzkiego dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Celem zadania jest modernizacja 13 pomieszczeń budynku i ich adaptacja na potrzeby realizacji aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej mieszkańców naszej…

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Gmina Wojnicz realizuje projekt partnerski pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany z Funduszy Europejskich o numerze RPMP.10.02.03-12-0490/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz

Gmina Wojnicz realizuje projekt od: 01-07-2017r. do 30-06-2019r. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, indywidualne podejście do uczniów o szczególnych potrzebach oraz podniesienie kompetencji w zakresie TIK kadry pedagogicznej szkół biorących udział w projekcie . Więcej informacji: Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz

Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

Gmina Wojnicz od 2018 roku będzie realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Tytuł projektu „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu”, okres realizacji projektu 01-01-2018 do 31-03-2020. Projekt  będzie realizowany przez Gminny Ośrodek…

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020 – aktualizacja

  Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu   USTAWA O REWITALIZACJI (kliknij) WYTYCZNE DO REWITALIZACJI PO AKTUALIZACJI USTAWY (kliknij) LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WOJNICZ NA LATA 2011-2020 (kliknij)…

Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Wielka Wieś

Projekt  „Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Wielka Wieś, gm. Wojnicz” o numerze RPMP.04.03.02-12-0212/16 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.…

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łopoń

Projekt  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz” o numerze RPMP.04.03.02-12-0210/16 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.…

Centrum Usług Wspólnych

Projekt „Centrum Usług Wspólnych” o numerze: RPMP.02.01.01-12-0034/16-00-XVII/18/FE/16 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 9 958 800,00 zł, wysokość dofinansowania: 6 200 565,81 zł. Wartość projektu Gminy Wojnicz: 153 600,00 zł, wysokość dofinansowania…

Akcelerator e-Administracji

  Projekt „Akcelerator e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0071/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i Partnerów JST w tym: Miasto Mysłowice, Gmina…