Gmina Wojnicz od 2018 roku będzie realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Tytuł projektu „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu”, okres realizacji projektu 01-01-2018 do 31-03-2020. Projekt  będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu.

Na realizację wyżej wymienionego projektu Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie w kwocie 685 322,38 zł zgodnie z wnioskiem RPMP.09.02.01-12-037/17.

W związku z powyższym w miejscowości Sukmanie zostanie utworzona Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży do 18 r.

Wsparciem placówki objętych zostanie 20 dzieci i młodzieży do 18 r ż ,  z terenu Gminy Wojnicz.

Również rodzice tych dzieci skorzystają z pomocy i wskazówek specjalistów zatrudnionych w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu.

 

W ramach Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej będą prowadzone:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • dogoterapia,
 • arteterapia,
 • pomoc w nauce
 • zajęcia informatyczne (dla dzieci i rodziców)
 • zajęcia ogólno-rozwojowe (rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży).

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację czasu wolnego dla Uczestników Projektu poprzez ich udział w przedstawieniach teatralnych, seansach kinowych, zwiedzaniu nowych miejsc ważnych historycznie i kulturalnie realizowanych w formie wycieczek jednodniowych. Udział w ww. formach będzie maiło na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej, wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym oraz wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Ponadto w  okresie wakacji i/lub ferii zimowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Placówki Wsparcia Dziennego zostanie zorganizowany kilkudniowy wyjazd wakacyjny bądź zimowy.

 

Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu na bieżąco będzie współpracowała z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin.

Dzieciom w ramach Placówki Wsparcia Dziennego zostanie zapewniony codzienny  dowóz „z i do” placówki oraz gorący posiłek.

Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu wyposażona zostanie w sprzęt multimedialny, a pomieszczenia dostosowane do potrzeb dzieci.

 

Wskazaniem do skierowania i przyjęcia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu jest przede wszystkim orzeczenie o kształceniu specjalnym wydanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie oraz opinia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie o objęcie dziecka pomocą specjalistyczną tj. zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, zajęciami logopedycznymi, zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, socjoterapią, terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną. Ponad to trudna sytuacja szkolna – problemy w nauce, drugoroczność, zaległości szkolne, wagarowanie, problemy w zachowaniu dziecka, wycofanie społeczne dziecka.

Dodatkowo przy naborze  będą uwzględniane czynniki wynikające z ustawy o pomocy społecznej tj. rodziny zagrożone ubóstwem, bezrobociem, wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnością oraz z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze.