Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu

 

USTAWA O REWITALIZACJI (kliknij)

WYTYCZNE DO REWITALIZACJI PO AKTUALIZACJI USTAWY (kliknij)

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WOJNICZ NA LATA 2011-2020 (kliknij)

 


Zarząd Województwa Małopolskiego i Minister Rozwoju w marcu br. ogłosili konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Małopolskiego. Działania rewitalizacyjne finansowane są ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa.

W następstwie tego Gmina Wojnicz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011 – 2020 – aktualizacja“ i w wyniku pozytywnej oceny otrzymała dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. W ramach projektu zostanie zaktualizowany lokalny program rewitalizacji miasta Wojnicz na lata 2011 – 2020.

Obszar wybrany do rewitalizacji obejmuje ścisłe centrum Wojnicza charakteryzujący się zwartą zabudową mieszkalną, w dużej mierze opartą o zabytkowy, średniowieczny układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków woj. małopolskiego.

Centrum miasta powinno koncentrować życie społeczne, kulturalne i gospodarcze miasta i gminy. Obecnie miejsce to pełni głównie rolę parkingu i węzła przesiadkowego.

Taka funkcja centrum miasta (gminy) nasila zjawiska kryzysowe w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej.

Określenie natężenia zjawisk kryzysowych nastąpi po przeprowadzeniu pełnej diagnozy obszaru zdegradowanego na etapie aktualizacji programu rewitalizacji.

Realizacja zamierzeń rewitalizacyjnych powinna zniwelować zdiagnozowane w sferze społecznej zjawiska kryzysowe; przywrócić rewitalizowanemu obszarowi zanikającą funkcję
reprezentacyjnego centrum miasta (gminy), sprzyjającego integracji społecznej, wypoczynkowi
i spędzaniu wolnego czasu oraz przedsiębiorczości mieszkańców; stworzyć w centrum miasta miejsce przyjazne mieszkańcom oraz turystom.

Ważnym elementem realizacji projektu jest partycypacja społeczna, w tym w szczególności stworzenie platformy stałej współpracy i komunikacji z mieszkańcami jako bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych oraz kształtowanie postaw obywatelskich i wzorca odpowiedzialności za swoje otoczenie wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Wspólna praca wielu różnych grup środowiskowych będzie wpływać na integrację lokalnej społeczności, a wypracowany program rewitalizacji miasta Wojnicz umożliwi w przyszłości realizację założonych w programie działań.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu  14.10.2016 r.

W ramach projektu uruchomiona została dedykowana mu storna internetowa: www.rewitalizacjawojnicz.pl