Projekt  „Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Wielka Wieś, gm. Wojnicz”
o numerze RPMP.04.03.02-12-0212/16 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 691 134,29 zł , wysokość dofinansowania: 167 361,21 zł.

Termin realizacji projektu: 2017, 2018 rok.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Wielka Wieś. Realizacja projektu ma na celu poprawę komfortu cieplnego budynku oraz ograniczenie zużycia energii w stosunku do wykazywanych obecnie w budynku dużych strat cieplnych. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej i zwiększenie dostępności do usług społecznych.