Projekt  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz”
o numerze RPMP.04.03.02-12-0210/16 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 744 274,56 zł, wydatki kwalifikowane: 522 653,89 zł wysokość dofinansowania: 238 696,02 zł.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisania w dniu 07.07. 2017 r.

Termin realizacji projektu: 2017 rok.

Projekt zakłada przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej
w miejscowości Łopoń. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej i zwiększenie dostępności do usług społecznych.

          

Zdjęcie szkoły przed i po  termomodernizacji