Projekt „Akcelerator e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0071/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i Partnerów JST w tym: Miasto Mysłowice, Gmina Kozy, Gmina Porąbka, Gmina Jabłonna, Gmina Wojnicz, Gmina Ryglice, Gmina Wysokie, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Iwkowa jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 9 ww. JST oraz monit procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.16 – 28.02.18 r.

Termin realizacji projektu:

od: 2016.09.01 do: 2018.02.28

Wartość projektu:

Wartość projektu: 1 995 000,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 313 614,00 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości
  • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
  • podniesienie kompetencji kadr JST (440os w tym 378K) przez szkolenia z obszarów
    • a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
    • b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)
  • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomości gruntowych
  • przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online w 9 ww. urzędach JST