Numer projektu: RPMP.04.03.02-12-0008/20.
Oś. 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Wartość projektu: 7 237 870,46 zł, wydatki kwalifikowane: 6 819 031,54 zł wysokość dofinansowania: 4 091 418,90 zł
Umowa na dofinansowanie projektu została podpisania w dniu 25.01.2021 r.
Planowany termin zakończenia projektu: 31.12.2021 r.

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne, dzięki którym zwiększy się efektywność energetyczna w budynkach Szkoły Podstawowej w Wojniczu, budynku szkoły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielkiej Wsi oraz Wiejskim Domu Kultury w Wielkiej Wsi.W ramach realizacji projektu  zaplanowano działania kompleksowe, co sprawi iż przeprowadzona termomodernizacja będzie miała charakter głęboki. Budynki będące przedmiotem projektu pełnią funkcje użyteczną.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie gminy Wojnicz poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej gminy. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do świadczenia usług użyteczności publicznej. Dzięki temu obniżone zostaną koszty eksploatacji, a także ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.