Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Numer projektu grantowego: POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Wartość projektu: 400 200,00 zł, wydatki kwalifikowane: 400 200,00 zł, wysokość dofinansowania: 400 200,00 zł Umowa…

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łoponiu

W 2021 r. Gmina Wojnicz przeprowadziła modernizację boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię poliuretanową. Boisko zostało przystosowane do gier zespołowych i ogrodzone. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 371 284,14 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjna – sportowa…

I nabór Polski Ład

Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz – Etap II, Kanalizacja sanitarna – 6 000 000,00 Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą w części m. Łukanowice oraz części m. Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz. Ścieki z w/w obszaru zostaną odprowadzone do istniejącego systemu kanalizacji na terenie Wojnicza. Odprowadzenie ścieków zaprojektowano systemem grawitacyjno- ciśnieniowym.…

„Miejsce dla sportu – skrzydłami dla małych orłów”

Projekt polega na utworzeniu miejsca rekreacyjno – sportowego, z przeznaczeniem głównie dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska, gmina Wojnicz. W ramach projektu został wyrównany teren przy remizie OSP w Dębinie Łętowskiej, na którym  zamontowano słupki oraz siatkę do gry w siatkówkę. Dokonano również zakupu dwóch bramek aluminiowych – przenośnych…

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego kompleksowej rewitalizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wojniczu (Pałac Dąmbskich, budynek „Willa”, park miejski)

Zadanie pn. „Wojnicz, Zespół Pałacowo – Parkowy (Pałac Dąmbskich, budynek „Willa”, park miejski), 1874 r., 1922-24, wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej rewitalizacji” zostało dofinansowane ze środków dotacji Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski”.…

„Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu”

Numer projektu: RPMP.05.02.02-12-0094/19 Oś 5 Ochrona środowiska Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Wartość projektu: 3 681 143,03 zł Wydatki kwalifikowalne projektu: 1 962 270,41 zł Wysokość dofinansowania: 1 667 929,84 zł Umowa o dofinansowanie…

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz.

  Numer projektu: RPMP.04.03.02-12-0008/20. Oś. 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Konserwacja techniczna i estetyczna pomnika poległych obywateli Wojnicza w czasie I i II wojny światowej

Gmina Wojnicz realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna pomnika poległych obywateli Wojnicza w czasie I i II wojny światowej”, które zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wysokość dofinansowania zadania inwestycyjnego: 62 203,00 zł „Pomnik Niepodległości” jest bardzo ważnym dziedzictwem historycznym Wojnicza.…

Likwidacja barier transportowych w Gminie Wojnicz

15 lipca 2020 r. Gmina Wojnicz podpisała umowę z Powiatem Tarnowskiem w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Wojnicz”. Projekt zakłada zakup fabrycznie nowego 23-osobowego autobusu  do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym  z jednym miejscem przystosowanym do zakotwiczenia wózków inwalidzkich wyposażonym w najazdy. Autobus przeznaczony…