Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP Zakrzów z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”. W celu polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan, Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera gminy poprzez pomoc finansową, przeznaczoną  na  remonty i prace budowlane w remizach OSP. Celem zadania realizowanego przez Gminę Wojnicz było uzyskanie  pomieszczeń  socjalnych (m.in. sanitariaty: WC, prysznic, pomieszczenie użytkowe wykorzystywane…

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP Zakrzów z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”. W celu polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan, Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera gminy poprzez pomoc finansową,                                            przeznaczoną  na  remonty i prace budowlane w remizach OSP. Celem zadania realizowanego przez Gminę Wojnicz było uzyskanie  pomieszczeń  socjalnych (m.in. sanitariaty: WC, prysznic, pomieszczenie użytkowe wykorzystywane…

Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką oraz zapleczem bibliotecznym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi

W piątek 2. marca przed południem w Domu Grodzkim w Wojniczu została podpisana umowa na budowę sali gimnastycznej wraz z przewiązką i zapleczem bibliotecznym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi. Dofinansowanie projektu, którego autorem jest mgr inż. arch. Bogusław Tworzydło, przyznano w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na…

Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu

Dofinansowanie projektu Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha współfinansowanego z…

Wykonanie i montaż tablic turystycznych w miejscowościach: Biadoliny Radłowskie, Grabno, Milówka, Olszyny, Sukmanie, Więckowice, Wojnicz

Zachęcamy wszystkich turystów i mieszkańców do korzystania z nowych tablic informacyjnych, znajdujących się na terenie gminy Wojnicz. Tablice zawierają krótki opis historii danej miejscowości, zdjęcia, wykaz miejsc wartych odwiedzenia, a także mapy gminy i obszaru LGD Dunajec Biała (teren obejmuje gminy Ciężkowice, Wojnicz, Pleśna i Zakliczyn) z zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi. Więcej informacji w poniższym linku:…

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2009-2011 poprzez częściową kanalizację Wojnicza i Więckowic oraz zwodociągowanie miejscowości Isep, części Olszyn i Wielkiej Wsi

W 2011 r. zakończyła się realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2009-2011 poprzez częściową kanalizację Wojnicza i Więckowic oraz zwodociągowanie miejscowości Isep, części Olszyn i Wielkiej Wsi”. W ramach prac wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Wojniczu w rejonie ul. Tarnowskiej  (strona północna), ul. Zawale, ul. Rolniczej,…

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Gmina Wojnicz realizuje projekt partnerski pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany z Funduszy Europejskich o numerze RPMP.10.02.03-12-0490/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz

Gmina Wojnicz realizuje projekt od: 01-07-2017r. do 30-06-2019r. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, indywidualne podejście do uczniów o szczególnych potrzebach oraz podniesienie kompetencji w zakresie TIK kadry pedagogicznej szkół biorących udział w projekcie . Więcej informacji: Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz

Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

Gmina Wojnicz od 2018 roku będzie realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Tytuł projektu „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu”, okres realizacji projektu 01-01-2018 do 31-03-2020. Projekt  będzie realizowany przez Gminny Ośrodek…

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020 – aktualizacja

  Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu   USTAWA O REWITALIZACJI (kliknij) WYTYCZNE DO REWITALIZACJI PO AKTUALIZACJI USTAWY (kliknij) LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WOJNICZ NA LATA 2011-2020 (kliknij)…