W piątek 2. marca przed południem w Domu Grodzkim w Wojniczu została podpisana umowa na budowę sali gimnastycznej wraz z przewiązką i zapleczem bibliotecznym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi. Dofinansowanie projektu, którego autorem jest mgr inż. arch. Bogusław Tworzydło, przyznano w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2012, Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schematu B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę, w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wojniczu Sebastiana Wróbla, podpisali Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys i Skarbnik Gminy Joanna Zając.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie sala gimnastyczna o wymiarach 12×24 m wraz z wyposażeniem, zapleczem, magazynami, sprzętami, węzłami sanitarnymi, szatnią, galerią widokową i biblioteką z czytelnią. Przed budynkiem zaprojektowano plac manewrowy, parking oraz dojazd na pozostałą cześć działki. Inwestycja wypełni braki edukacyjno-sportowe uczniów oraz stworzy możliwość organizacji zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, konkursów czy imprez. Ponadto z sali skorzysta Ludowy Klub Sportowy.

Całkowita wartość projektu wyniesie 1 512 313,29 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 057 038,25 zł (70% kosztów kwalifikowanych).

Finał prac planowany jest na 30 listopada 2013 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013