prog_reg_head
Dofinansowanie projektu Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 3 806 599,76 PLN

Wysokość dotacji:3 005 130,63 PLN (80% kosztów kwalifikowanych)

Termin realizacji projektu: 17.05.2010 – 31.03.2014

 

Nadrzędnym celem projektu był rozwój infrastruktury stymulującej wzrost gospodarczy w Gminie Wojnicz. Gęsta sieć infrastruktury technicznej wraz z dostępnością terenów inwestycyjnych są jednym z najważniejszy czynników warunkujących rozwój gospodarczy każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Droga powstała w ramach projektu w znacznym stopniu wyeliminowała problem komunikacyjny w obrębie Zielonego Parku Przemysłowego. Niewystarczający stan infrastruktury drogowej wpływał negatywnie na funkcjonowanie istniejących przedsiębiorstw i przez to teren Zielonego Parku Przemysłowego był mniej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Konstrukcja jezdni stanowiła przyczynę szybkiego niszczenia nawierzchni oraz tworzenia się nierówności. Zły stan techniczny nawierzchni wpływał także na zwiększenie kosztów eksploatacji pojazdów oraz intensywną emisję spalin do atmosfery.

Realizacja projektu przyczyniła się do skomunikowania terenów przemysłowych na terenie Zielonego Parku Przemysłowego istniejących przed 2008 r. (41,5 ha) z terenami włączonymi do struktur Parku w 2008 r. (80 ha).

W ramach realizacji projektu wykonano prace remontowo – budowlane na dwóch odcinkach drogi w obrębie ZPP w Wojniczu.

Inwestycja na pierwszym odcinku o długości 1260 metrów objęła:

  • budowę drogi o przekroju ulicznym,
  • odwodnienie drogi,
  • przebudowę: urządzeń podziemnych – teletechniki, zjazdów oraz przepustu.

Remont drugiego odcinka o długości 500 metrów obejmował:

  • przebudowę krawężników,
  • regulacje istniejących studzienek ściekowych,
  • ułożenie włókniny z siatką szklaną na oczyszczonej i skropionej asfaltem powierzchni,
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm.

Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy i remontu drogi w Zielonym Parku Przemysłowym

W piątek, 3 czerwca 2011 r. na terenie Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy i remontu drogi w ZPP. Gmina otrzymała na ten cel ponad trzy miliony unijnej dotacji ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Schemat 4.3. B strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha., stanowiących 80% kosztów kwalifikowanych. Umowę podpisali: Wicemarszałek Roman Ciepiela, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys i Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć w poniższym linku:

Podpisanie umowy

Zamontowanie tablicy informacyjnej

W ramach działań promocyjnych Projektu „Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu” przy planowanej do remontu drodze, ustawiona została dwustronna tablica informacyjna.

 

 

 

Rozpoczęcie prac budowlanych

Prace budowlane na odcinku 1260 mb