Zakończyły się prace związane z realizację zadania pn. Remont drogi gminnej „Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko” 203283 K w miejscowości Wojnicz 1+100-2+490.

Całkowity koszt realizacji zdania wyniósł 465 844,00 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości  363 150,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

W ramach remontu drogi gminnej wykonano następujące prace:

  1. Wymiana konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzeń na długości blisko 1,4 km;
  2. Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża oraz wykonanie dolej i górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego;
  3. Wyrównanie wykonanej podbudowy i istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową;
  4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej;
  5. Wykonie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
  6. Wykonie poboczy z kruszywa łamanego oraz podwójne zakropienie poboczy emulsją asfaltową i zasypanie grysem.